۲هزاراتوبوس فرسوده همیشه درتعمیرگاه است/دلیل توقف نوسازی تاکسی ها