تک‌نرخی کردن ارز متاثر از نگاه خوشبینانه نسبت به توافقات