11 نوع فرش اردبیل به ثبت ملی رسیده است/ توليد سالانه ۱۰۰ هزار مترمربع فرش در استان