سازمان‌ها فقط یک‌سوم قابلیت‌های ابری را به‌کار می‌گیرند