تربیت 10 میلیون حافظ قرآن نیازمند 15 هزار میلیارد تومان اعتبار است