افزایش 33 درصدی وام حمایتی وزارت ارتباطات از بخش خصوصی