افتتاح 2 پروژه شرکت کشت‌ و صنعت میرزا کوچک‌خان در خوزستان