ترشحات غیرطبیعی احتمال عفونت واژینال در زنان را زیاد می‌کند