طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به سرانجام نرسید