به دام افتادن فرد اوباش پس از ۱.۵ سال در جوادآباد تهران