رییس اورژانس کشور: آموزش‌ها نباید تنها پرسنل محور باشد