دستیابی محققان ایرانی به تکنیک تولید مایع غنی ساز آرتمیا