معاون رییس جمهوری: کپرنشینی درکشوربا برنامه دولت و اراده مردم رفع می شود