گرامی داشت یاد آیت الله انصاری شیرازی در مدرسه علوی قم