موافقتنامه اعطاي جايزه تجاري‌سازي فناوري با دو دانشگاه امضا شد