برگزاری مناظره زیباکلام و ذوالنور در علوم پزشکی قم