سفر تیم جوانان به ایتالیا برای برگزاری دیدار دوستانه