دستورالعمل شهرداری قم خدمت به شهر با پرهیز از تنش‌هاست