الجزیره: آیا مصوبه کنگره آمریکا می تواند مذاکرات ایران را نابود کند؟