دستور کار نشست اوباما با سران کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس