«فرار از ادوگاه ۱۴» به فارسی ترجمه شد/ تنها مردی که نجات پیدا کرد