11 نوع فرش اردبیل به ثبت ملی رسیده است/توليد سالانه ۱۰۰ هزار مترمربع فرش در استان