نگاه مهرداد فرید به نمایش «تقدیربازان»/ قصه دردهای طبقه متوسط