مبحث «آموزش بيماري ايدز» در مباحث آموزشي پيش از ازدواج اضافه شد