فرماندار: نمازخانه های بین راهی در بستان آباد نیازمند ساماندهی است