نماینده نوشهر: شعار امسال راهبردی برای خنثی سازی توطئه دشمنان است