سرلشکر صفوی: انگلیسی‌ها به آمریکایی‌‌ها خط فکری می‌دهند