سهم دهک هاي مختلف در آمدي جامعه از دريافت وام هاي مختلف بانکي