زمان سفر رييس جمهور به غرب استان تهران به تعويق افتاد