بارش برف ارتفاعات توچال را سفيد پوش کرد/ مهيا شدن شرايط براي اسکي تا پايان خرداد