وابستگي اقتصاد کشور به نفت علت ايجاد اقتصاد دولتي است