جاده گزوئیه بر سر چند راهی/ راه نیمه‌تمام؛ مسیر امن شکارچیان