سید احمد خاتمی: دولت سعودی با اعدام شیخ نمر مهر پایانی حکومت ننگین خود را می‌زند