مطمئن هستم پرسپولیس شرافتمندانه مقابل گسترش فولاد بازی می کند | با قدرت کارمان را ادامه می دهیم