تظاهرات در مقابل دفتر نخست وزیری انگلیس به خشونت کشیده شد