بزرگداشت کیمیایی در افتتاحیه/ داوری آثار سینمای ایران آغاز شد