زرشناس: مدرنیته، شرک بزرگ زمان ما است و روشنفکری مروج آن