استراتژی جدید صندوق توسعه در حمایت از بورس/ عرضه سنگین نداشتیم