با ترکیب اعضای ستاد انتخابات استان خراسان رضوی ، پیروزی گروه پایداری در استان قطعی شد