مردان در ژاپن، ترکیه، فرانسه و آمریکا روی پرده می رود