اولین نمایشگاه بین المللی تعطیلات و سفر برگزار می شود