روستاهای بیشماری از حضور طلاب علوم دینی بی بهره هستند