با اجرای قانون ۲۰ میلیون تومان به هر فرهنگی تعلق می‌گیرد