خودسوزی یک دختر دانشجو در پارکینگ دانشگاه آزاد شیراز