چطور چند بازیکن از روستای محروم به تیم ملی رسیدند؟