مذاکره‌کنندگان گفتگوی همراه با تهدید را به کام غرب تلخ کنند