جلوگیری از افزایش قند خون با مصرف پروتئین بیشتر در صبحانه