مدیر ارتباطات نماینده رنو در ایران مطرح کرد: عذرخواهی نگین خودرو از مشتریان