ریسک 30 درصدی استفاده از کالای ساخت داخل در صنعت گاز