شهروندان مهابادی خواستار جلوگیری از فعالیت های تفریحی در دریاچه سد این شهر هستند